به بهانه تحریم پنهان کاری نکنید، خرید اتوبوس امنیتی نیست
علیخانی گفت: تحریم چیز جدیدی نیست، اتفاقاً تحریم در این سال‌های سبک‌تر از تحریم در دوره‌ شورای پنجم است که ما کار می‌کردیم. وانگهی مگر شما همان‌هایی نیستید که می‌گفتید تحریم تاثیری ندارد و فقط 20 درصد نقش دارد؟! چه شده که امروز قرارداد خرید اتوبوستان هم به آن تحریمی که هیچ چیزی نبود گره خورده و امنیتی شده است!